Tổng Hợp Plugins Thu Âm

 1. Celemony Melodyne 5 Studio v5.3.1.018 Mac: Tải ở đây
 2. Celemony Melodyne 5 Studio v5.3.1.018 Win: Tải ở đây
 3. Autotune Pro X V10.2.0 Win: Tải ở đây
 4. Waves – Complete 14 v17.01.23 Win: Tải ở đây
 5. Waves – Complete 14 v17.01.23 Mac: Tải ở đây
 6. iZotope – RX 10 Audio Editor Advanced Win: Tải ở đây
 7. iZotope – RX 10 Audio Editor Advanced Mac:Tải ở đây
 8. FabFilter Total Bundle v21.03.2023 Win: Tải ở đây
 9. FabFilter Total Bundle v21.03.2023 Mac: Tải ở đây
 10. iZotope – RX Advanced v10.4.0 Win: Tải ở đây
 11. iZotope – RX Advanced v10.4.0 Mac: Tải ở đây

Phòng thu CM sẽ tiếp tục cập nhật những Plugins mới nhất